Regulamin sklepu internetowego

 

Regulamin sklepu internetowego

 
1. Postanowienia ogólne
 
 1. Sklep internetowy www.cheesecake.pl prowadzony jest przez "DĘBSKI" Zbigniew Dębski, ul. Solec 81b/A11-12, 00-382 Warszawa, NIP 5262484993, REGON 010970558, adres poczty elektronicznej: biuro@cheesecake.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 321 37 04 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedający – "DĘBSKI" Zbigniew Dębski, ul. Solec 81b/A11-12, 00-382 Warszawa, NIP 5262484993, REGON 010970558.
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę̨ pod adresem www.cheesecake.pl;
  3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.cheesecake.pl;
  4. Klient – Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.cheesecake.pl;
  5. Konsument – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, dokonujący zakupu ze Sklepu, niezwiązanego bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Produkt – każdy wyrób dostępny do zamówienia w Sklepie;
  7. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki prowadzonej przez Sprzedającego w ramach Sklepu sprzedaży wyrobów cukierniczych i ciastkarskich na odległość, produkowanych przez niego według ściśle określonej receptury. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz w zakładce „Regulamin” na stronie Sklepu;
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży na wybrane Produkty, w którym określono rodzaj i liczbę Produktów;
 3. Pod adresem www.cheesecake.pl Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień na produkty cukiernicze i ciastkarskie.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty,  uiszczania  przez  Klienta  ceny  sprzedaży  Produktów,  odbioru Produktów przez Klienta, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i  rozpatrywania  reklamacji,  a  także  sposób  dokonywania  zwrotów Produktów.
 
2. Zasady składania Zamówień
 
 1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (komputer lub inne urządzenie, np. smartfon, tablet) oraz przeglądarką internetową (typu Google Chrome, Mozilla Firefox). Do złożenia Zamówienia w Sklepie wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient może skorzystać z następujących sposobów:
  1. poprzez rejestrację oraz założenie konta w Sklepie („Konto”). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, w którym Klient podaje w szczególności swój adres e-mail i hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz akceptuje Regulamin, Politykę Prywatności oraz Politykę Ciasteczek. Po poprawnej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do Konta, z którego może korzystać po wpisaniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz hasła. Założenie Konta oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.
  2. poprzez wypełnienie formularza Zamówienia, bez dokonywania rejestracji oraz zakładania Konta. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu oraz akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Ciasteczek.
 4. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Twoje konto”, „Twoje dane”. Klient jest obowiązany do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta przed osobami trzecimi.
 5. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych.
 6. W przypadku zaprzestania korzystania z Konta przez Klienta, jest ono prowadzone przez okres 3 lat od momentu ostatniego logowania. Po upływie tego okresu Konto Klienta jest trwale usuwane.
 7. Klient w każdym czasie może usunąć swoje Konto wysyłając wiadomość e-mail z takim żądaniem do Sprzedającego, na adres: biuro@cheesecake.pl.
 8. Zamówienia można składać z odbiorem na dni w okresie do końca kolejnego miesiąca od daty, w której zamówienie jest składane.
 
3. Zasady zawarcia umowy
 
 1. W odniesieniu do Klientów posiadających Konto, procedura zawarcia umowy sprzedaży wygląda następująco:
  1. zalogowanie się do Konta,
  2. dokonanie wyboru Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka (wirtualnego);
  3. wybór miejsca oraz daty i najwcześniejszej godziny odbioru Produktów, podanie danych, na jakie ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenie zapoznania się z i akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Ciasteczek oraz złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”;
  4. dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności;
  5. odbiór Zamówienia w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni Cheesecake Corner.
 2. W odniesieniu do Klientów zamawiających poprzez formularz Zamówienia, procedura zawarcia umowy sprzedaży wygląda następująco:
  1. dokonanie wyboru Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka (wirtualnego);
  2. wybór miejsca oraz daty i najwcześniejszej godziny odbioru Produktów, podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu;
  3. podanie danych, na jakie ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenie zapoznania się z i akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Ciasteczek oraz złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”;
  4. dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności;
  5. odbiór Zamówienia w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni Cheesecake Corner.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotycząca  zakupu  Produktu  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży Produktu przez Sprzedającego jest miejsce odbioru Zamówienia w wybranym przez Konsumenta punkcie sprzedaży Cukierni Cheesecake Corner.
 4. Dodanie Produktów do koszyka nie oznacza ich zakupu bądź rezerwacji.
 5. Klient powinien wypełnić wszystkie niezbędne pola formularza oprócz tych, które zostały wskazane jako opcjonalne. Niezbędne pola formularza oznaczone są gwiazdką (*).
 6. Z uwagi na różne godziny pracy punktów sprzedaży Cukierni Cheesecake Corner oraz dni wolne ustawowo od pracy może zaistnieć sytuacja, że wybranie przez Klienta danego miejsca odbioru, godziny, daty lub Produktu nie będzie możliwe. Takie informacje będą podawane podczas składania Zamówienia lub określone opcje wyboru nie będą dostępne.
 7. Z uwagi na politykę jakości i świeżości Produktów, Zamówienia należy składać z wyprzedzeniem. Zamówienia na dzień następny można składać do godziny poprzedzającej godzinę zamknięcia punktu sprzedaży, w którym jest planowany odbiór Produktu. W przypadku niektórych Produktów, okres wyprzedzenia może być dłuższy. Informacje odnośnie okresu wyprzedzenia, z jakim należy złożyć Zamówienie na dany Produkt, będą podawane podczas dokonywania Zamówienia lub określone opcje wyboru nie będą dostępne.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość SMS i e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia do Sklepu oraz wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie będzie wysyłane na adres email oraz numer telefonu podane przez Klienta w trakcie zakładania Konta bądź wskazane w formularzu Zamówienia. Umowę sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia. Zamówienie nie zostaje złożone w przypadku braku dokonania płatności przez Klienta.
 9. Sprzedający udostępnia w ramach prowadzonego Sklepu formularz zamówień, stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy, poprzez który Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży danych Produktów. Potwierdzenie wysłane na email oraz wiadomość SMS stanowią oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedającego oferty złożonej przez Klienta.
 10. Dokonanie zakupu Produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury VAT. W przypadku wystawienia faktury na rzecz Konsumenta, będzie on zobowiązany do podania imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku wystawienia faktury na rzecz przedsiębiorcy, Klient będzie zobowiązany do podania firmy przedsiębiorstwa, adresu siedziby oraz NIP. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, przesłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie zakładania Konta bądź w formularzu Zamówienia, bez konieczności podpisu odbiorcy.
 11. Zamówienie należy odebrać w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni Cheesecake Corner wskazanym na Stronie. Sprzedający nie prowadzi wysyłki Produktów za pośrednictwem kurierów lub poczty. W przypadku nieodebrania Produktu w dacie odbioru, tj. w czasie wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia (od najwcześniejszej godziny odbioru do godziny zamknięcia punktu sprzedaży Cukierni Cheesecake Corner), zważywszy na politykę jakości stosowaną przez Sprzedającego oraz z uwagi na to, że Produkt jest produktem szybko psującym się, Produkt zostanie zutylizowany na koniec dnia, w którym miał być odebrany.
 12. Klient, odbierając Produkt, zobowiązany jest sprawdzić jego stan, nienaruszalność i zgodność z Zamówieniem.
 13. W momencie odbioru Produktu przez Klienta, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 14. Informacje dotyczące składu Produktów oraz wykazu alergenów są dostępne w stacjonarnych punktach sprzedaży Cukierni Cheesecake Corner oraz na Stronie Sklepu. Klient powinien zapoznać się z treścią składu Produktów oraz wykazu alergenów przed złożeniem Zamówienia w Sklepie, nie później jednak niż przed spożyciem Produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Klient, w tym Konsument, spożyje Produkty, na które posiada alergię pokarmową.
 15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za chorobę lub inne dolegliwości zdrowotne spowodowane u Klienta w wyniku spożycia Produktu. Sprzedający, przyjmując i realizując Zamówienie złożone przez Klienta, nie przyjmuje odpowiedzialności wynikającej z możliwego złego samopoczucia Klienta bądź ubocznych reakcji organizmu Klienta związanych ze spożyciem składników zawartych w Produktach. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy praw przysługujących Konsumentom.
 
4. Ceny i formy płatności
 
 1. Zamieszczone ceny Produktów na Stronie Sklepu są wiążące dla stron umowy sprzedaży od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na Stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Sprzedający ma prawo do wprowadzania zmian w Produktach oraz ich cenach zamieszczonych na Stronie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient ma obowiązek zapłacić za zamówione Produkty. Płatność powinna być zrealizowana za pośrednictwem systemów płatności online akceptowanych przez Sprzedającego i dostępnych w ramach Sklepu. Płatność za Zamówienie musi zostać dokonana w pełnej wartości złożonego Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane przez Sprzedającego do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia prawidłowego dokonania płatności przez Klienta od operatora płatności.
 5. Warunki realizacji płatności są określone szczegółowo przez operatorów płatności.
 
5. Reklamacje
 
 1. Na Sprzedającym spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), z wyłączeniem Konsumentów.
 3. Konsument ma prawo tytułem rękojmi do usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wada Produktu jest istotna.
 4. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  1. poprzez adres email biuro@cheesecake.pl;
  2. osobiście w miejscu odbioru Produktu, tj. punktach sprzedaży Cukierni Cheesecake Corner podanych na Stronie.
 5. W reklamacji należy wskazać:
  1. dane identyfikujące Konsumenta (imię i nazwisko lub nazwa),
  2. dane kontaktowe Konsumenta,
  3. opis Produktu objętego reklamacją lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. przedstawić dowód zakupu (np.: potwierdzenie przelewu, potwierdzenie Zamówienia).
 6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w reklamacji bądź pisemnie.
 7. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.
 8. Sprzedający wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Jednocześnie Sprzedający informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów:
  1. Po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym, Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek jest dostępny na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  2. Konsument, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 9. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów po zakończeniu postępowania reklamacyjnego są bezpłatne.
 
6. Odstąpienie od umowy
 
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3) i 4) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)., Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy, w której przedmiotem świadczenia:
  1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez www.cheesecake.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie.
 
7. Zasady zwrotu płatności dokonanych przez Klienta
 
 1. W sytuacji, gdy Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu dokonanych płatności Klientowi, zwrot ten nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku Sprzedającego do dokonania takiego zwrotu. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, za pośrednictwem którego została dokonana zapłata.
 2. Jeśli identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający poinformuje Klienta o tym poprzez e-mail. Zwrot należności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 
8. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 
 1. Sprzedający oświadcza, że jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.). W związku z tym, Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. 
 2. Sprzedający za pomocą Strony Sklepu udostępnia Klientowi usługę polegającą na możliwości złożenia Zamówienia drogą elektroniczną lub umożliwieniu Klientowi założenia Konta.
 3. Klient, który rozpoczął korzystanie z usług objętych Regulaminem lub wyraził zgodę na przestrzeganie Regulaminu, zawiera jednocześnie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W celu korzystania ze Strony, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet ze standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową.
 5. Sprzedający informuje Klienta, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem, z jakim wiąże się korzystanie z sieci Internet i zaleca Klientowi, aby podjął odpowiednie kroki w celu zminimalizowania tego ryzyka (jak np. posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego).
 6. Sprzedający zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, umożliwiającego korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, który uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu tworzącego tę usługę, w szczególności zapewniającego jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.
 7. W przypadku konieczności modernizacji lub planowanych przerw w działaniu systemu lub też innych podobnych sytuacji, Sprzedający jest uprawniony do powiadomienia o tym Klienta przez podany przez niego e-mail lub na Stronie Sklepu.
 8. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo lub w celu obejścia prawa, jak również w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami przez Klienta. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedającego.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem.
 10. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną ma zastosowanie pkt 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie reklamacji jest liczony od chwili wystąpienia zdarzenia uzasadniającego składanie reklamacji.
 
9. Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest "DĘBSKI" Zbigniew Dębski, ul. Solec 81b/A11-12, 00-382 Warszawa, NIP 5262484993, REGON 010970558, adres poczty elektronicznej: biuro@cheesecake.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 321 37 04. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Polityce Prywatności Sklepu, pod adresem: https://www.cheesecake.pl/polityka-prywatnosci.html
 
10. Postanowienia końcowe
 
 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji:
  1. adres email: biuro@cheesecake.pl;
  2. nr telefonu: +48 22 321 37 04, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedający poinformuje o tym Klientów poprzez opublikowanie najnowszej wersji Regulaminu na Stronie oraz umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na Stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni, przy czym Klientów dokonujących Zamówienia przed wejściem w życie zmiany obowiązuje Regulamin z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Klienci posiadający Konto mają prawo nie wyrazić zgody na zmiany Regulaminu, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o jego zmianie. Taki brak zgody na zmiany jest równoznaczny z wypowiedzeniem Regulaminu oraz z rezygnacją z korzystania z Konta przez Klienta. Złożenie wypowiedzenia przez Klienta oznacza konieczność usunięcia przez Sprzedającego przetwarzanych danych Klienta, jednakże Sprzedający jest uprawniony do przechowywania kopii, w takim zakresie jaki jest wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Takie kopie są traktowane w sposób ściśle poufny, niedostępny w żadnych innych celach oraz są natychmiast usuwane lub przekazane Klientowi, jeśli powyżej określone przepisy prawne nie będą miały już zastosowania. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w ww. terminie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu, przy czym przy pierwszym logowaniu Klient będzie mógł złożyć Zamówienie po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą na odległość stosuje się przepisy ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 5. Z zastrzeżeniem pkt 5 ust. 6 Regulaminu, spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2022 roku.